Arrangementer

Årsmøte i Sagene AP

Velkommen til årsmøte!

28. feb, kl. 18:30 — 20:30, Deichman Torshov

Innkalling til årsmøte 28. februar kl 18.30


Det innkalles med dette til årsmøtet i Sagene Arbeiderparti og Sagene- og Torshov arbeidersamfunn:


Tid:    Torsdag 28. februar kl 18.30

Sted:  Deichman Torshov (Sandaker Senter) 


Årsmøtet vil starte med innledning. Følg med på www.facebook.com/sageneap for mer informasjon.


Forslag til dagsorden:

- Konstituering

- Godkjenning av dagsorden og innkalling

- Valg av møteleder og referent

- Beretning for 2018 /Styrets beretning/ BU-gruppa beretning

- Regnskap for 2018

- Innkomne forslag og uttalelserValg i henhold til vedtektene

Forslag til politiske uttalelser, som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes lagets leder innen 31. januar - jorgen.foss@nhf.no

Styret


PS1: På medlemsmøte 30.01 skal det velges valgkomite for årsmøtet. Styrets forslag er: Reidun Staalesen, Dina El-khatib (AUF) og Eirik Øwre Thorshaug (leder)


PS2: Det blir avholdt program- og nominasjonsmøte tirsdag 12. mars

Forslag til årsmøtet i Sagene Arbeiderparti 28/2-19

Uttalelse om sykehusplaner i Oslo

Sagene Arbeiderparti viser til planene fra Helse Sør-Øst om det framtidige sykehustilbudet i Oslo. I planene inngår nytt sykehus på Aker, nedleggelse av Ullevål sykehus og en svært omfattende utbygging på Gaustad.

Sagene Arbeiderparti ser det som særskilt viktig å sikre befolkningen i alle deler av Oslo et godt sykehustilbud, og er bekymret for at dagens beslutningsgrunnlag er mangelfullt på mange punkter.

Årsmøtet i Sagene Arbeiderparti forutsetter at det framtidige sykehustilbudet i Oslo sikrer:

- Aker som lokalsykehus for Groruddalen
- at et trygt fødetilbud videreføres ved samling av fødsel-og nyfødtenheter
- at traumesenteret sikres en pasienttilgang som gir mulighet til å videreføre og videreutvikle dagens tilbud
- at utbyggingen dekker befolkningens reelle behov for sykehustjenester
- at beredskapen ivaretas ved å satse både på Rikshospitalet (Gaustad) og Ullevål, med to steder med helikopterplattform og sterke fagmiljøer, noe som kan være viktig i en krisesituasjon.

Det arealet som er til disposisjon på Gaustad er etter partilagets vurdering ikke stort nok til å sikre at disse forutsetningene kan innfris. Det er derfor helt nødvendig at Ullevål sykehus utgjør en del av det samlede framtidige sykehustilbudet.

Sagene Arbeiderparti forventer at Oslo Arbeiderparti krever at Ullevål-alternativet utredes umiddelbart og at hele utbyggingsprosjektet og de ulike alternativene blir risikovurdert. Risikovurderingen bør både sees i forhold til det samlete pasienttilbudet, miljøkonsekvenser av de ulike planene, driftskonsekvenser i byggeperioden  og de økonomiske konsekvensene i forhold til investering og drift.

Det er viktig for landet, for regionen og for Oslos pasienter.

Forslaget oversendes årsmøtet i Oslo Arbeiderparti