Vi trenger din hjelp!

Sagene Arbeiderparti har behov for din hjelp til å bemanne komiteer, råd og utvalg i bydel Sagene. Har du mulighet?

original

Sagene Arbeiderparti har inngått en avtale med Miljøpartiet de Grønne, SV og Rødt om fordeling av verv i bydel Sagene. Som det største partiet skal Sagene Arbeiderparti fylle mange verv. Vi har derfor behov for hjelp av våre medlemmer. Nedenfor kan du se hvilke komiteer, råd og utvalg vi har behov for hjelp.

Helse- og mestringskomitèen: Denne komiteen har ansvar for alle hjemmetjenestene (praktisk bistand og hjemmesykepleie), søknadskontoret (inkl. sykehjemsplasser), Møllehjulet bosenter, tilrettelagte tjenester, alt psykisk arbeid og rusarbeid. I tillegg behandler denne komiteen også alle tilsynsrapporter.

Velferd-, oppvekst- og familiekomiteen: Denne komiteen har ansvar for alle barnehagene, NAV sosialtjenesten, helsestasjonen og familiens hus.

Miljø-, kultur-, og byutviklingskomiteen: Denne komiteen har ansvar for alle utbyggingssaker i bydelen, miljøsaker og kultursaker. Komiteen foreslår også utdeling av frivillighetsmidler og grønne midler.

Folkehelse-, ungdom- og barnevernkomiteen: Denne komiteen har ansvaret for alt folkehelsearbeid (inkl. idrett), alle ungdomstiltak og for barnevernet. Komiteen skal også behandle alle skjenkesaker i bydel Sagene.

Det skal også velges politiske representanter til brukerråd. Bydel Sagene har tre brukerråd: Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede og Barne- og ungdomsrådet. Disse rådene gir råd til bydelsutvalget.

Vi trenger også representanter til å sitte i driftsstyrene til skolene i bydelen. Driftsstyrene er sammen med rektor det øverste organet på skolene og skal bl.a. vedta skolens budsjetter. Vi skal også velge representanter til skolenes skolemiljøutvalg.

Til slutt trenger vi hjelp til å finne representanter til tilsynsutvalg. Et tilsynsutvalg fører tilsyn med bydelens sykehjem, dagsenter og hjemmetjeneste.

Trenger du mer informasjon kan du ta kontakt med BU-leder Helge Stoltenberg enten på mail (Helge.Stoltenberg@hotmail.com) eller mobil (92 88 10 84).